Juegos de palabras
Está en > Juegos de palabras > Silabeando > Ejemplos de palabras pentasílabas

SI-LA-BE-AN-DO

500 EJEMPLOS DE PALABRAS PENTASÍLABAS

(Todas las palabras de esta relación figuran en el Diccionario de la lengua española)

abominable (a-bo-mi-na-ble)
académico (a-ca-dé-mi-co)
acercamiento (a-cer-ca-mien-to)
acogimiento (a-co-gi-mien-to)
actualización (ac-tua-li-za-ción)
acumulación (a-cu-mu-la-ción)
acusativo (a-cu-sa-ti-vo)
administración (ad-mi-nis-tra-ción)
administrador (ad-mi-nis-tra-dor)
adolescencia (a-do-les-cen-cia)
adolescente (a-do-les-cen-te)
adquisitivo (ad-qui-si-tivo)
aeropuerto (a-e-ro-puer-to)
a-e-ro-ví-a (a-e-ro-ví-a)
aficionado (a-fi-cio-na-do)
agricultura (a-gri-cul-tu-ra)
agropecuario (a-gro-pe-cua-rio)
alevosía (a-le-vo-sí-a)
alimentación (a-li-men-ta-ción)
alternativo (al-ter-na-ti-vo)
amarilloso/a (a-ma-ri-llo-so/a)
americano (a-me-ri-ca-no)
amoníaco (a-mo-ní-a-co)
anacoluto (a-na-co-lu-to)
anacrónico (a-na-cró-ni-co)
analogía (a-na-lo-gí-a)
anatomía (a-na-to-mí-a)
aniversario (a-ni-ver-sa-rio)
anomalía (a-no-ma-lí-a)
antecedente (an-te-ce-den-te)
antepasado (an-te-pa-sa-do)
anterioridad (an-te-rio-ri-dad)
antibiograma (an-ti-bio-gra-ma)
aprendizaje (a-pren-di-za-je)
arqueólogo (ar-que-ó-lo-go)
arquitectura (ar-qui-tec-tu-ra)
articulación (ar-ti-cu-la-ción)
asalariado (a-sa-la-ria-do)
asambleísta (a-sam-ble-ís-ta)
asesinato (a-se-si-na-to)
asesoría (a-se-so-rí-a)
astrología (as-tro-lo-gí-a)
autocrítica (au-to-crí-ti-ca)
autodidacta (au-to-di-dac-ta)
autoexcluirse (au-to-ex-cluir-se)
autoexclusión (au-to-ex-clu-sión)
automático (au-to-má-ti-co)
autonomía (au-to-no-mí-a)
autonómico (au-to-nó-mi-co)
autoritario (au-to-ri-ta-rio)
autoritario/a (au-to-ri-ta-rio/a)
autorización (au-to-ri-za-ción)
autostopista (au-tos-to-pis-ta)
autosugestión (au-to-su-ges-tión )
ayuntamiento (a-yun-ta-mien-to)
bachillerato (ba-chi-lle-ra-to)
bactericida (bac-te-ri-ci-da)
balbuceante (bal-bu-ce-an-te)
beneficiario (be-ne-fi-cia-rio)
bibliotecario (bi-blio-te-ca-rio)
bibliotecario/a (bi-blio-te-ca-rio/a)
billonésimo (bi-llo-né-si-mo)
biocombustible (bio-com-bus-ti-ble)
biodegradable (bio-de-gra-da-ble)
biomedicina (bio-me-di-ci-na)
bipartidista (bi-par-ti-dis-ta)
bisutería (bi-su-te-rí-a)
bonaerense (bo-na-e-ren-se)
bonificación (bo-ni-fi-ca-ción)
burocrático (bu-ro-crá-ti-co)
caballería (ca-ba-lle-rí-a)
cafetería (ca-fe-te-rí-a)
calcificación (cal-ci-fi-ca-ción)
calificación (ca-li-fi-ca-ción)
caligrafía (ca-li-gra-fí-a)
campeonato (cam-pe-o-na-to)
cancelería (can-ce-le-rí-a)
capacitación (ca-pa-ci-ta-ción)
capitalismo (ca-pi-ta-lis-mo)
capitalista (ca-pi-ta-lis-ta)
carabinero (ca-ra-bi-ne-ro)
caracterizar (ca-rac-te-ri-zar)
cardiología (car-dio-lo-gí-a)
caricatura (ca-ri-ca-tu-ra)
categoría (ca-te-go-rí-a)
centrifugado (cen-tri-fu-ga-do)
citología (ci-to-lo-gí-a)
ciudadanía (ciu-da-da-ní-a)
civilización (ci-vi-li-za-ción)
clasificación (cla-si-fi-ca-ción)
coetáneo/a (co-e-tá-ne-o/a)
colaboración (co-la-bo-ra-ción)
colaborador (co-la-bo-ra-dor)
comisaría (co-mi-sa-rí-a)
cómodamente (có-mo-da-men-te)
comparecencia (com-pa-re-cen-cia)
compenetración (com-pe-ne-tra-ción)
competitivo (com-pe-ti-ti-vo)
complementario (com-ple-men-ta-rio)
comportamiento (com-por-ta-mien-to)
computadora (com-pu-ta-do-ra)
comunicación (co-mu-ni-ca-ción)
comunitario (co-mu-ni-ta-rio)
confederación (con-fe-de-ra-ción)
configuración (con-fi-gu-ra-ción)
conglomerante (con-glo-me-ran-te)
conocimiento (co-no-ci-mien-to)
consecutivo (con-se-cu-ti-vo)
consentimiento (con-sen-ti-mien-to)
considerable (con-si-de-ra-ble)
consideración (con-si-de-ra-ción)
consolidación (con-so-li-da-ción)
constitucional (cons-ti-tu-cio-nal)
constituyente (cons-ti-tu-yen-te)
consubstanciación (con-subs-tan-cia-ción)
consubstanciarse (con-subs-tan-ciar-se)
contabilidad (con-ta-bi-li-dad)
contaminación (con-ta-mi-na-ción)
contradictorio (con-tra-dic-to-rio)
contribuyente (con-tri-bu-yen-te)
cooperación (co-o-pe-ra-ción)
coordinación (co-or-di-na-ción)
coordinador (co-or-di-na-dor)
copartidario (co-par-ti-da-rio)
correspondencia (co-rres-pon-den-cia)
correspondiente (co-rres-pon-dien-te)
cortometraje (cor-to-me-tra-je)
creacionismo (cre-a-cio-nis-mo)
credibilidad (cre-di-bi-li-dad)
criminalista (cri-mi-na-lis-ta)
cronometraje (cro-no-me-tra-je)
cualitativo (cua-li-ta-ti-vo)
cumpleañero (cum-ple-a-ñe-ro)
dedicatoria (de-di-ca-to-ria)
definitivo (de-fi-ni-ti-vo)
deliberado (de-li-be-ra-do)
delicadeza (de-li-ca-de-za)
delineador (de-li-ne-a-dor)
democrático (de-mo-crá-ti-co)
denominación (de-no-mi-na-ción)
departamento (de-par-ta-men-to)
desaparecer (de-sa-pa-re-cer)
desaparición (de-sa-pa-rición)
desautorizar (des-au-to-ri-zar)
descubrimiento (des-cu-bri-mien-to)
desempleado (de-sem-ple-a-do)
desequilibrio (de-se-qui-li-brio)
desesperación (de-ses-pe-ra-ción)
desinteresar (de-sin-te-re-sar)
desorientación (de-so-rien-ta-ción)
desplazamiento (des-pla-za-mien-to)
despresurizar (des-pre-su-ri-zar)
determinación (de-ter-mi-na-ción)
dicotomía (di-co-to-mí-a)
diminutivo (di-mi-nu-ti-vo)
diplomático (di-plo-má-ti-co)
disciplinado (di-sci-pli-na-do)
discriminación (dis-cri-mi-na-ción)
dispositivo (dis-po-si-ti-vo)
distanciamiento (dis-tan-cia-mien-to)
documentación (do-cu-menta-ción)
doxología (do-xo-lo-gí-a)
dubitativo (du-bi-ta-ti-vo)
eclesiástico (e-cle-siás-ti-co)
ecología (e-co-lo-gí-a)
ecológico (e-co-ló-gi-co)
economía (e-co-no-mí-a)
económico (e-co-nó-mi-co)
economista (e-co-no-mis-ta)
ecuatoriano (e-cua-to-ria-no)
educativo (e-du-ca-ti-vo)
efervescencia (e-fer-ves-cen-cia)
ejecutivo (e-je-cu-ti-vo)
ejemplificar (e-jem-pli-fi-car)
elaboración (e-la-bo-ra-ción)
electrónico (e-lec-tró-ni-co)
electronvoltio (e-lec-tron-vol-tio)
eliminación (e-li-mi-na-ción)
emocionante (e-mo-cio-nan-te)
enciclopedia (en-ci-clo-pe-dia)
encubrimiento (en-cu-bri-mien-to)
enjuiciamiento (en-jui-cia-mien-to)
ensayístico (en-sa-yís-ti-co)
entendimiento (en-ten-di-mien-to)
entrenamiento (en-tre-na-mien-to)
entrevistado (en-tre-vis-ta-do)
episódico (e-pi-só-di-co)
equivalente (e-qui-va-len-te)
escandaloso (es-can-da-lo-so)
escaparate (es-ca-pa-ra-te)
escepticismo (es-cep-ti-cis-mo)
esotérico (e-so-té-ri-co)
especialista (es-pe-cia-lis-ta)
especializar (es-pe-cia-li-zar)
específico (es-pe-cí-fi-co)
espectacular (es-pec-ta-cu-lar)
espectáculo (es-pec-tá-cu-lo)
especulación (es-pe-cu-la-ción)
esplendoroso (es-plen-do-ro-so)
estabilidad (es-ta-bi-li-dad)
estabilizar (es-ta-bi-li-zar)
estadística (es-ta-dís-ti-ca)
estatutario (es-ta-tu-ta-rio)
estreñimiento (es-tre-ñi-mien-to)
evolucionar (e-vo-lu-cio-nar)
evolutivo (e-vo-lu-ti-vo)
exagerado (e-xa-ge-ra-do)
experimental (ex-pe-ri-men-tal)
experimentar (ex-pe-ri-men-tar)
experimento (ex-pe-ri-men-to)
expositivo (ex-po-si-ti-vo)
facineroso (fa-ci-ne-ro-so)
falsificación (fal-si-fi-ca-ción)
farmacéutico (far-ma-ceú-ti-co)
favorecido (fa-vo-re-ci-do)
felicitación (fe-li-ci-ta-ción)
fenología (fe-no-lo-gí-a)
fenotípico (fe-no-tí-pi-co)
ferretería (fe-rre-te-rí-a)
fertilización (fer-ti-li-za-ción)
fertilizador (fer-ti-li-za-dor)
fertilizante (fer-ti-li-zan-te)
fideicomiso (fi-dei-co-mi-so)
filosofía (fi-lo-so-fí-a)
filosófico (fi-lo-só-fi-co)
financiamiento (fi-nan-cia-mien-to)
físicamente (fí-si-ca-men-te)
fisioterapia (fi-sio-te-ra-pia)
fisonomía (fi-sio-no-mí-a)
flexibilidad (fle-xi-bi-li-dad)
floristería (flo-ris-te-rí-a)
flotabilidad (flo-ta-bi-li-dad)
focalización (fo-ca-li-za-ción)
fonología (fo-no-lo-gí-a)
formalización (for-ma-li-za-ción)
fortalecido (for-ta-le-ci-do)
fotografía (fo-to-gra-fí-a)
fotosensible (fo-to-sen-si-ble)
fotosíntesis (fo-to-sín-te-sis)
fototerapia (fo-to-te-ra-pia)
fraccionamiento (frac-cio-na-mien-to)
funcionamiento (fun-cio-na-mien-to)
galimatías (ga-li-ma-tí-as)
galvanizado (gal-va-ni-za-do)
ganadería (ga-na-de-rí-a)
gasificación (ga-si-fi-ca-ción)
gasolinera (ga-so-li-ne-ra)
gemología (ge-mo-lo-gí-a)
generalidad (ge-ne-ra-li-dad)
generalizar (ge-ne-ra-li-zar)
generalmente (ge-ne-ral-men-te)
generosidad (ge-ne-ro-si-dad)
geocentrismo (ge-o-cen-tris-mo)
geografía (ge-o-gra-fí-a)
geografía (ge-o-grá-fí-a)
geográfico (ge-o-grá-fi-co)
gloriosamente (glo-rio-sa-men-te)
gráficamente (grá-fi-ca-men-te)
groseramente (gro-se-ra-men-te)
guatemalteco (gua-te-mal-te-co)
gubernamental (gu-ber-na-mental)
hacinamiento (ha-ci-na-mien-to)
hegemonía (he-ge-mo-ní-a)
heladería (he-la-de-rí-a)
heliocentrismo (he-lio-cen-tris-mo)
hemisférico (he-mis-fé-ri-co)
hemolítico (he-mo-lí-ti-co)
hipocresía (hi-po-cre-sí-a)
hipopótamo (hi-po-pó-ta-mo)
hipotético (hi-po-té-ti-co)
historicista (his-to-ri-cis-ta)
homogéneo (ho-mo-gé-ne-o)
hostelería (hos-te-le-rí-a)
hotelería (ho-te-le-rí-a)
humanitario (hu-ma-ni-ta-rio)
idealismo (i-de-a-lis-mo)
idealmente (i-de-al-men-te)
idealmente (i-de-al-me-te)
identificar (i-den-ti-fi-car)
ideológico (i-deo-ló-gi-co)
idolatría (i-do-la-trí-a)
ilustrativo (i-lus-tra-ti-vo)
imaginación (i-ma-gi-na-ción)
imaginario (i-ma-gi-na-rio)
imperativo (im-pe-ra-ti-vo)
implementación (im-ple-men-ta-ción)
impositivo (im-po-si-ti-vo)
imprescindible (im-pres-cin-di-ble)
inabarcable (in-a-bar-ca-ble)
inadecuado (i-na-de-cua-do)
inanimado (i-na-ni-ma-do)
inauguración (i-nau-gu-ra-ción)
incapacidad (in-ca-pa-ci-dad)
incertidumbre (in-cer-ti-dum-bre)
incompetencia (in-com-pe-ten-cia)
incomprensible (in-com-pren-si-ble)
inconveniente (in-con-ve-nien-te)
incorporación (in-cor-po-ra-ción)
incumplimiento (in-cum-pli-mien-to)
indefinido (in-de-fi-ni-do)
indemnización (in-dem-ni-za-ción)
independencia (in-de-pen-den-cia)
independiente (in-de-pen-dien-te)
indeseado (in-de-se-a-do)
indestructible (in-des-truc-ti-ble)
indiferencia (in-di-fe-ren-cia)
indiferente (in-di-fe-ren-te)
indispensable (in-dis-pen-sa-ble)
inesperado (i-nes-pe-ra-do)
inevitable (i-ne-vi-ta-ble)
infinitivo (in-fi-ni-ti-vo)
infografía (in-fo-gra-fí-a)
informático (in-for-má-ti-co)
informativo (in-for-ma-ti-vo)
infructífero (in-fruc-tí-fe-ro)
ingeniería (in-ge-nie-rí-a)
inmaculado (in-ma-cu-la-do)
inmejorable (in-me-jo-ra-ble)
innecesario (in-ne-ce-sa-rio)
innominado (in-no-mi-na-do)
innumerable (in-nu-me-ra-ble)
inoportuno (i-no-por-tu-no)
insoportable (in-so-por-ta-ble)
instantáneo (ins-tan-tá-ne-o)
institucional (ins-ti-tu-cio-nal)
insuficiencia (in-su-fi-cien-cia)
insuficiente (in-su-fi-cien-te)
inteligencia (in-te-li-gen-cia)
inteligente (in-te-li-gen-te)
intensificar (in-ten-si-fi-car)
interesante (in-te-re-san-te)
interlocutor (in-ter-lo-cu-tor)
intermediario (in-ter-me-dia-rio)
interminable (in-ter-mi-na-ble)
internacional (in-ter-na-cio-nal)
interpretación (in-ter-pre-ta-ción)
intolerancia (in-to-le-ran-cia)
intolerante (in-to-le-ran-te)
intoxicación (in-to-xi-ca-ción)
intransigente (in-tran-si-gen-te)
intransitable (in-tran-si-ta-ble)
invernadero (in-ver-na-de-ro)
inverosímil (in-ve-ro-sí-mil)
investigación (in-ves-ti-ga-ción)
investigador (in-ves-ti-ga-dor)
isabelino (i-sa-be-li-no)
isotópico (i-so-tó-pi-co)
jabonería (ja-bo-ne-rí-a)
jardinería (jar-di-ne-rí-a)
jeroglífico (je-ro-glí-fi-co)
jurisdiccional (ju-ris-dic-cio-nal)
jurisprudencia (ju-ris-pru-den-cia)
justificación (jus-ti-fi-ca-ción)
justificante (jus-ti-fi-ca-ble)
laboratorio (la-bo-ra-to-rio)
lacrimógeno (la-cri-mó-ge-no)
laringoscopia (la-rin-gos-co-pia)
laringoscopio (la-rin-gos-co-pio)
legibilidad (le-gi-bi-li-dad)
legislativo (le-gis-la-ti-vo)
legislatura (le-gis-la-du-ra)
legislatura (le-gis-la-tu-ra)
legitimidad (le-gi-ti-mi-dad)
levantamiento (le-van-ta-mien-to)
liberalismo (li-be-ra-lis-mo)
licantropía (li-can-tro-pí-a)
lícitamente (lí-ci-ta- men-te)
licorería (li-co-re-rí-a)
lineamiento (li-ne-a-mien-to)
literalmente (li-te-ral-men-te)
literatura (li-te-ra-tu-ra)
localizador (lo-ca-li-za-dor)
lógicamente (ló-gi-ca-men-te)
manifestación (ma-ni-fes-ta-ción)
manipulación (ma-ni-pu-la-ción)
mantaterilla (man-ta-te-ri-lla)
mantenimiento (man-te-ni-miento)
maravilloso (ma-ra-vi-llo-so)
matemáticas (ma-te-má-ti-cas)
matemático/a (ma-te-má-ti-co/a)
materialismo (ma-te-ria-lis-mo)
mayoritario (ma-yo-ri-ta-rio)
medicamento (me-di-ca-men-to)
metafísico (me-ta-fí-si-co)
minoritario (mi-no-ri-ta-rio)
minusválido (mi-nus-vá-li-do)
misericordia (mi-se-ri-cor-dia)
mitología (mi-to-lo-gí-a)
mitomanía (mi-to-ma-ní-a)
modernización (mo-der-ni-za-ción)
modificación (mo-di-fi-ca-ción)
molinería (mo-li-ne-rí-a)
monedería (mo-ne-de-rí-a)
monotonía (mo-no-to-ní-a)
motocicleta (mo-to-ci-cle-ta)
movilización (mo-vi-li-za-ción)
multicultural (mul-ti-cul-tu-ral)
museólogo (mu-se-ó-lo-go)
nacionalidad (na-cio-na-li-dad)
nacionalismo (na-cio-na-lis-mo)
nacionalista (na-cio-na-lis-ta)
narcotráfico (nar-co-trá-fi-co)
naturaleza (na-tu-ra-le-za)
naturalizar (na-tu-ra-li-zar)
neoclásico (ne-o-clá-si-co)
neoliberal (ne-o-li-be-ral)
neolítico (ne-ó-li-ti-co)
neurología (neu-ro-lo-gí-a)
neurológico (neu-ro-ló-gi-co)
nicaragüense (ni-ca-ra-güen-se)
nomenclatura (no-men-cla-tu-ra)
obligatorio (o-bli-ga-to-rio)
oftalmólogo (of-tal-mó-lo-go)
oleáceo (o-le-á-ce-o/a)
oligarquía (o-li-gar-quí-a)
ontología (on-to-lo-gí-a)
operativo (o-pe-ra-ti-vo)
oportunidad (o-por-tu-ni-dad)
oportunista (o-por-tu-nis-ta)
optimización (op-ti-mi-za-ción)
ordenamiento (or-de-na-mien-to)
organización (or-ga-ni-za-ción)
organizador (or-ga-ni-za-dor)
orientativo (o-rien-ta-ti-vo)
ornitorrinco (or-ni-to-rrin-co)
orografía (o-ro-gra-fí-a)
ortografía (or-to-gra-fí-a)
oxigenación (o-xi-ge-na-ción)
panadería (pa-na-de-rí-a)
paracaidista (pa-ra-cai-dis-ta)
paradisiaco (pa-ra-di-sia-co)
parlamentario (par-la-men-ta-rio)
participación (par-ti-ci-pa-ción)
paternalista (pa-ter-na-lis-ta)
patrocinador (pa-tro-ci-na-dor)
pedagógico (pe-da-gó-gi-co)
peregrinación (pe-re-gri-na-ción)
periodístico (pe-rio-dís-ti-co)
personalidad (per-so-na-li-dad)
picamaderos (pi-ca-ma-de-ros)
pictográfico (pic-to-grá-fi-co)
pintarrajear (pin-ta-rra-je-ar)
planificación (pla-ni-fi-ca-ción)
planteamiento (plan-te-a-mien-to)
poliomielitis (po-lio-mie-li-tis)
polisílaba (po-li-sí-la-ba)
posibilidad (po-si-bi-li-dad)
precipitación (pre-ci-pi-ta-ción)
preocupación (pre-o-cu-pa-ción)
preparatorio (pre-pa-ra-to-rio)
presupuestario (pre-su-pues-ta-rio)
privatización (pri-va-ti-za-ción)
procedimiento (pro-ce-di-mien-to)
productividad (pro-duc-ti-vi-dad)
protagonista (pro-ta-go-nis-ta)
protagonizar (pro-ta-go-ni-zar)
psicológico (psi-co-ló-gi-co)
publicitario (pu-bli-ci-ta-rio)
quebrantahuesos (que-bran-ta-hue-sos)
quebrantamiento (que-bran-ta-mien-to)
quimioterapia (qui-mio-te-ra-pia)
quincuagenario (quin-cua-ge-na-rio)
quincuagésimo (quin-cua-gé-si-mo)
radicalismo (ra-di-ca-lis-mo)
radioactividad (ra-dio-ac-ti-vi-dad)
razonamiento (ra-zo-na-mien-to)
realización (re-a-li-za-ción)
realizador (re-a-li-za-dor)
recomendación (re-co-men-da-ción)
reconciliación (re-con-ci-lia-ción)
reconciliador (re-con-ci-lia-dor)
recordatorio (re-cor-da-to-rio)
recuperación (re-cu-pe-ra-ción)
reglamentación (re-gla-men-ta-ción)
reivindicación (rei-vin-di-ca-ción)
relajamiento (re-la-ja-mien-to)
religiosidad (re-li-gio-si-dad)
rentabilidad (ren-ta-bi-li-dad)
representación (re-pre-sen-ta-ción)
republicano (re-pu-bli-ca-no)
requerimiento (re-que-ri-mien-to)
revitalizar (re-vi-ta-li-zar)
rinoceronte (ri-no-ce-ron-te)
romanticismo (ro-man-ti-cis-mo)
rosticería (ros-ti-ce-rí-a)
ruborizarse (ru-bo-ri-zar-se)
sabiduría (sa-bi-du-rí-a)
saborizante (sa-bo-ri-zan-te)
samaritano/a (sa-ma-ri-ta-no/a)
saneamiento (sa-ne-a-mien-to)
secretaría (se-cre-ta-rí-a)
sensibilidad (sen-si-bi-li-dad)
sexología (se-xo-lo-gí-a)
significación (sig-ni-fi-ca-ción)
significado (sig-ni-fi-ca-do)
sistemático (sis-te-má-ti-co)
soberanía (so-be-ra-ní-a)
solicitado (so-li-ci-ta-do)
solidaridad (so-li-da-ri-dad)
solubilidad (so-lu-bi-li-dad)
subjetividad (sub-je-ti-vi-dad)
subsecretario (sub-se-cre-ta-rio)
supermercado (su-per-mer-ca-do)
supervivencia (su-per-vi-ven-cia)
tabaquería (ta-ba-que-rí-a)
tácitamente (tá-ci-ta-men-te)
tecnología (tec-no-lo-gí-a)
tecnológico (tec-no-ló-gi-co)
tejemaneje (te-je-ma-ne-je)
telefónico (te-le-fó-ni-co)
televisivo (te-le-vi-si-vo)
temperatura (tem-pe-ra-tu-ra)
teología (te-o-lo-gí-a)
tímidamente (tí-mi-da-men-te)
tipología (ti-po-lo-gí-a)
totalitario (to-ta-li-ta-rio)
transubstanciación (tran-subs-tan-cia-ción)
tuberculosis (tu-ber-cu-lo-sis)
tuberculoso/a (tu-ber-cu-lo-so/a)
ultramarino (ul-tra-ma-ri-no)
ultrasonido (ul-tra-so-ni-do)
unanimidad (u-na-ni-mi-dad)
unipersonal (u-ni-per-so-nal)
universidad (u-ni-ver-si-dad)
urología (u-ro-lo-gí-a)
utilización (u-ti-li-za-ción)
venezolano (ve-ne-zo-la-no)
veterinario (ve-te-ri-na-rio)
visibilidad (vi-si-bi-li-dad)
zaragozano (za-ra-go-za-no)
zarrapastroso (za-rra-pas-tro-so)
zoología (zo-o-lo-gí-a)

PALABRAS PENTASÍLABAS MÁS CORTAS: a-e-ro-ví-a / o-le-á-ce-o/a (7 letras).
PALABRA PENTASÍLABA MÁS LARGA: tran-subs-tan-cia-ción (18 letras).

© Juegos de palabras

Ejemplos de palabras: | monosílabas | bisílabas | trisílabas | tetrasílabas | pentasílabas | hexasílabas | heptasílabas | octosílabas | eneasílabas | decasílabas |
| Silabeando | Más juegos de palabras |